FREE SHIPPING IN BELGIUM FROM 75EURO!

Algemene voorwaarden


1. Ondernemingsgegevens

STUDIO NICA.
Jan Broeckaertlaan 34 - 9230 Wetteren

België

BE07.5864.0067

 

2. Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk door STUDIO NICA in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. STUDIO NICA is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. STUDIO NICA kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

3. Aankopen

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Alle artikelen dienen vooraf betaald te worden. Bestellingen zullen pas geleverd worden nadat zij het volledige bedrag overgeboekt hebben.

 

4. Retour

Iets niet in orde? Wilt u een artikel ruilen en/of terug sturen. Dit is natuurlijk geen probleem. Wel willen wij van u de reden weten waarom u het artikel terug stuurt en het bestelnummer van de bestelling waarbij u het artikel heeft aangeschaft. Wilt u voordat u terugstuurt dit telefonisch of via de mail of contactformulier aan ons doorgeven.

​De verzendkosten van ruilen/retourneren zijn voor de klant zelf, ruilen of retourneren moet binnen 7 dagen plaatsvinden na het ontvangen van de bestelling. Wanneer STUDIO NICA de artikelen terug ontvangen heeft zal U dit bedrag terug krijgen in de vorm van een tegoedbon. Producten in korting kunnen niet geruild worden.

 

5. Intellectuele eigendom

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag U bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6. Klachten

Elke (zichtbare) beschadiging van een artikel bij de levering, dient onmiddellijk worden gemeld. Zo niet, kan het recht op compensatie vervallen. Goederen worden (op kosten van de consument) teruggezonden. De kostprijs van een pakket kan verschillen naargelang het gewicht etc. Van zodra wij de artikelen hebben ontvangen, storten wij het bedrag op de daarmee betaalde rekening terug. 

7. Privacy

STUDIO NICA zal enkel de gegevens van de klant gebruiken op een professioneel niveau.